Testkriterier för DEKRA-bilrapport över begagnade bilar

Typbestämd utvärdering

För rapporten om begagnade bilar analyserar DEKRA:s experter resultaten från sammanlagt ca 15 miljoner kontrollbesiktningar i Tyskland under en tvåårsperiod. Endast brister som är verkligt relevanta vid bedömningen av fordonsmodeller inkluderas i statistiken. Ingen hänsyn tas till typiska underhållsbrister som kan tillskrivas innehavaren eller själva fordonet.

DEKRA:s rapport blir statistiskt säkerställd då den endast innehåller resultat och data för de modeller för vilka vi har testat minst 1 000 bilar under utvärderingsperioden och inom en körsträckekategori. Rapporten innehåller sammanlagt 508 bilmodeller.

Utvärderingens måttstock: fordonsklassen

Vi har delat upp de utvärderade fordonen i nio fordonsklasser och tre specialutvärderingar:

Fordonsklasser

 • Mini/Småbil
 • Lilla mellanklassen/golfklass
 • Mellanklass
 • Övre Mellanklass/Storbilsklass
 • Sportbil
 • SUV
 • MPV
 • Mindre transportfordon
 • Större transportfordon

Specialutvärderingar

 • Nykomligar
 • Klassiska storsäljare
 • Oldtimers

Alla utvärderade fordon tilldelas en fordonsklass. Fordonsklasserna motsvarar alla de fordonstyper som finns på begagnatmarknaden, från småbilar till transportfordon. Vid utvärderingen av en fordonsmodell är det medelvärdet i respektive klass som tjänar som referensvärde. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att resultaten för en fordonsklass, till exempel småbilar, inte påverkas av felstatistiken för icke-jämförbara fordonsklasser såsom SUV:ar eller sportbilar. 

Utöver den vanliga uppdelningen i fordonsklasser, erbjuder DEKRA i sina specialutvärderingar även tre andra klassifikationer:

Nykomlingar

I specialutvärderingen ”Nykomlingar” listas modeller som bara funnits på marknaden en kortare tid (max 3 år) och där minst 1 000 fordon i körsträckekategorin 0 – 50 000 km undersökts. Liksom för ”Klassiska storsäljare” och ”Oldtimers” ingår alla fordonstyper i denna kategori. 

För dessa fordon antar DEKRA att ägaren påverkar resultatet (till exempel genom att fordonet har fått väldigt god verkstadsservice innan det undersöks). Även speciella åtgärder från verkstäder eller tillverkare spelar in (till exempel garantiåtgärder och goodwill, att fordonet sålts begagnat eller att tillverkaren vidtagit åtgärder för att få så bra resultat som möjligt i huvudundersökningen). Därför kan resultaten i den här kategorin inte riktigt jämföras med resultaten för de övriga fordonsklasserna i rapporten. Följaktligen så görs ingen ytterligare bedömning i rapporten och enbart resultatet för den speciella utvärderingen av begagnade bilar kommer att redovisas.

Klassiska storsäljare

I specialutvärderingen "Klassiska storsäljare" hittar du ett urval av bilmodeller som inte längre tillverkas sedan en tid tillbaka, men där det, trots detta, fortfarande rullar många exemplar på våra vägar. Dessa fordon har ofta ett långt fordonsliv bakom sig och kan därför inte längre konkurrera med nya, eller relativt nya begagnade bilar. I denna klass görs ingen skillnad när det gäller fordonstyper, som t.ex. småbil, eller MPV. 

Oldtimers

I specialutvärderingen ”Oldtimers” handlar det om fordon som är minst 30 år gamla. Dessa bilar har sin ”vilda ungdom” bakom sig och kräver idag en del skötsel. I denna klass görs ingen skillnad när det gäller fordonstyper, som t.ex. småbil, eller MPV.

Mätarställning istället för fordonets ålder
Fordonets tekniska tillstånd påverkas mycket mer av antalet körda kilometer, än av fordonets ålder. Därför blir de noterade felen utvärderade i tre körsträckskategorier istället för efter serviceintervallet/åldern. En utvärdering baserad på mätarställning är med andra ord mycket mer relevant för en köpare som vill informera sig om specifika fordon.

Vi har delat upp utvärderingarna i följande körsträckskategorier:

 • 0 – 50.000 km
 • 50.000 – 100.000 km
 • 100.000 – 150.000 km

Undantag görs i specialutvärderingarna "Klassiska storsäljare" och ”Oldtimers” som använder följande körsträckskategorier:

 • 50.000 – 100.000 km
 • 100.000 – 150.000 km
 • 150.000 – 200.000 km

Utöver detta så utvärderas ”Nykomlingar” enbart i en körsträckekategori:

 • 0 – 50.000 km

Specialutvärdering för begagnade bilar
Oberoende av de fel som registrerats under DEKRAs stora undersökning, tar specialutvärderingen som ligger till grund för rapporten bara hänsyn till sådana fel (relevanta fel) som hänger ihop med själva fordonets kvalitet. Fordonsfel som orsakats av ägaren, som t.ex. ombyggda bilar eller slitna däck, har uteslutits.

Vi har fördelat de fel som hittats under utvärderingarna till någon av följande testsektioner:

 • Chassi/styrning
 • Motor/miljö
 • Karosseri/ram/interiör
 • Bromssystem
 • Elektronik/belysning

För att ge en snabb överblick över hur en viss fordonsmodell har presterat i varje testsektion, har vi i 2014 års rapport introducerat en pil-symbolik. Baserat på genomsnittet i varje fordonsklass fastslås ett intervall mellan det bästa och sämsta resultatet. Detta positiva eller negativa intervall delas sedan upp i tre lika stora delar.

↑   Symbol för fordonsmodellerna vars värden ligger i topp i den bästa tredjedelen
↗  Symbol för fordonsmodellerna som ligger i den första – över genomsnittet – tredjedelen
→ Symbol för fordonsmodellerna som ligger i den andra – genomsnittliga - tredjedelen
↘  Symbol för fordonsmodellerna som ligger i den tredje – under genomsnittet – tredjedelen
↓   Symbol för fordonsmodellerna vars värden ligger i botten av den sämsta tredjedelen

Kvalitet vid första ögonkastet: DEKRA felindex (DMI)
Om det under DEKRAs stora undersökning upptäcks inte bara mindre, utan även allvarliga, fel på ett fordon kan det leda till en tidskrävande och dyr process då bilen av säkerhets- och miljöskäl inte kan få en ny miljödekal (lag i de flesta tyska städer). Komplicerade och dyra reparationer behövs ofta innan bilen får köras igen.
DEKRAs felindex ger en köpare möjlighet att innan köp få en enkel och snabb överblick över helhetsresultatet för det önskade fordonet, samt möjlighet att kunna jämföra flera intressanta fordon med varandra.

DMI räknas ut enligt följande:

DMI = värde "utan relevanta fel" – värde för "betydande fel"

Vi vill med den här lättfattliga metoden detaljgranska fordonen och träffsäkert utvärdera dem för köparen.

DMI ges som ytterligare information till varje fordon i form av en symbol och visar bilens resultat inom dess fordonsklass.

Klassificeringen baseras på DMI-värdena i respektive fordonsklass och körsträckekategori och visas med 5 symboler:

++  de bästa 10% av fordonen baserat på DMI för fordon i klassen
+    de 20% av fordonen som ligger över genomsnittet
o    de 40% av fordonen som ligger i genomsnittet
-     de 20% av fordonen som ligger under genomsnittet
--    de sämsta 10% av fordonen

Vinnare i DEKRAs rapport om begagnade bilar

Följande titlar kommer att delas ut i rapporten om begagnade bilar, baserat på resultaten i de nio fordonskategorierna:

 • "Vinnare i sin klass"
 • "Bäst i alla klasser"

"Vinnare i sin klass"
Vinnaren kan bara vara ett fordon som är representerat i alla tre körsträckekategorierna med åtminstone vars 1 000 fordon. Vinnaren i respektive klass är det fordon som har det bästa DMI-genomsnittet för alla tre körsträckekategorierna.

"Bäst i alla klasser"
Klassvinnaren med det bästa genomsnittliga DMI-värdet kommer också att få titeln "Bäst i alla klasser".